Parlamentsdatenbank - Parlamentarische Initiativen 14. - 20. WP - Detailanzeige

Druck Word-Export PDF-Export Weitere Beratung verfolgen (Merkliste)
- Schulträger
      
 Berichtsantrag                 Hartmann, Karin, SPD; Geis, Kerstin, SPD; Degen, Christoph, SPD; Strube, Manuela, SPD; Yüksel,
                         Turgut, SPD; Fraktion der SPD
 15.07.2021 Drucksache 20/6156
      
 Ausschussberatung:
 Kulturpolitischer Ausschuss (KPA)
   KPA